Objednávka "Jak vytvořit online byznys"


 

Cena: 990 Kč

Lektor: Radek Kudrna

Délka videa: 3 hod. 5 min.

 

Krok č. 1: Vaše údaje


Fakturační údaje

Co se dozvíte

 • Jak se Radek připravil na rozjezd on-line.
 • Jak udělal svůj první Launch.
 • Jak si nechal vytvořit a zaplatit vývoj produktu.
 • Že „Launchovat” se dá opravdu cokoli.
 • Jak buduje databázi a jak s ní pracuje.
 • Jak buduje svou značku a používá mentální spouštěče.
 • Jaké používá zdroje návštěvy a jakou reklamu.
 • Jaké si vybral, jak propojil a používá on-line nástroje a platformy.
 • Jeho zkušenosti dvou let on-line byznysu.
 • Co mu přinesl on-line byznys a co může přinést i vám.

Radek Kudrna

 • Je dlouholetým tvůrcem digitálního obsahu, kam patří hudba, video, foto a grafika.
 • Nikdy se nepovažoval za obchodníka a myslel si, že svou práci neumí prodat.
 • Na začátku roku 2015 rozjel společně se svou partnerkou Marky vlastní úspěšný on-line byznys Uzdravte se jídlem.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající kterým je obchodní společnost Pireus s.r.o., se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, IČ: 64830900, DIČ CZ64830900 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.:C 249184 a na straně druhé je kupující. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě je prodej on-line kurzů, živých kurzů, webinářů a e-booků kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.pavelfara.cz.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. 2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.pavelfara.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.pavelfara.czKupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.pavelfara.cz obchodní společnosti Pireus s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. 3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky na webové adrese www.pavelfara.cz najde kupující všechny ceny produktu.

3.2 Faktura Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na email shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb Objednávky je možné platit bankovním převodem na bankovní účet, on-line bankovním převodem a nebo platební kartou. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.4 Forma platby: Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

3.5 Bonusy Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány/zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz. 4. Odpovědnost

4.1 Zabezpečení Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 5. Ochrana údajů

5.1 Prohlášení prodávajícího Společnost Pireus s.r.o., se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

5.2 Detailní informace o ochraně osobních údajů najdete v tomto dokumentu: www.pavelfara.cz/obchodni-podminky/ 6. Podmínky vrácení

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dní od objednání služby. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: pavelfara@pavelfara.cz zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. 7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.pavelfara.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Pireus s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.pavelfara.cz a je označena datem účinnosti.